مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف CPCR

Cardiopulmonary Cerebral Resuscitation

Centre for Public Communication Research (UK)

Computer Program Change Request

Crew Procedures Change Request (NASA)

Canadian Prostate Cancer Research (partnership initiative)

Conveyor Packing Case Reading (rule)