مخفف کلمه CPLD


( Complex Programmable Logic Device ) دستگاه قابل برنامه ریزی منطقی
CPLD

بازگشت به صفحه قبل