مخفف کلمه RFP


( Request For Proposal ) نوشته‌ای که به فروشندگان سخت‌افزار و نرم‌افزار فرستاده می‌شود و از آنان درخواست می‌گردد که پیشنهاد تجهیزات و نرم‌افزاری را ارائه دهند که خصوصیات سیستم را برآورده سازد.
RFP

بازگشت به صفحه قبل