مخفف کلمه RDBMS


( Relational Data Base Management System ) سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه‌‌ای
RDBMS

بازگشت به صفحه قبل