مخفف کلمه MPU


( Micro Processing Unit ) واحد پردازش میکرو
MPU

بازگشت به صفحه قبل