مخفف کلمه FPLA


( File Programming Logik Array ) به‌معنای آرایه منطقی برنامه‌پذیر در محل می‌باشد که نوعی مدار منطقی مجتمع بوده و در محلّ کار می‌توان آن را برنامه‌ریزی کرد. درصورتی‌که نوع عادی آن یعنی PLA فقط در کارخانه سازنده نیمه‌هادی برنامه‌ریزی می‌شود.
FPLA

بازگشت به صفحه قبل