مخفف کلمه ABC


( Atanasoff Berry Computer ) ABC نخستین کامپیوتر دیجیتال الکترونیکی که در سال 1942 و در دانشگاه ایالتی آیوآ توسط جان آتاناسوف و کلیفوردبری ساخته شد.
ABC

بازگشت به صفحه قبل