مخفف کلمه DNC


( Direct Numeral Control ) روش کنترل کامپیوتری وسایل ماشینی خودکار که از طریق آنها به‌جای اینکه کنترل به‌صورت پیوسته باشد ، به شکل کنترل در نقاط گسسته در می‌آید.
DNC

بازگشت به صفحه قبل