مخفف کلمه CSP


( Certificated Systems Professional ) طراحی CSP دارای ۴ موضوع زیر می‌باشد:
مشخص کردن متخصصین سیستم‌ها که به سطح معیّنی از دانش و تجربه در اصول و مهارت‌های سیستم‌ها ، مدیریت منابع اطلاعاتی و قوانین مربوط به آن رسیده‌اند. تهیه امکانات ، خطوط راهنما و روش‌های ارزیابی لازم برای رسیدن به وضعیت تخصصی. تشویق به ادامه پیشرفت تخصصی و ترغیب به تبعیت از استانداردهای تخصصی.
CSP

بازگشت به صفحه قبل