مخفف کلمه APT


( Automatic Programmed Tool ) APT یک سیستم برنامه‌نویسی می‌باشد که در کاربرُدهای کنترل عددی برای کنترل برنامه‌ریزی شدهٔ اعمال ماشین، استفاده می‌شود.
زبان APT به استفاده کننده این امکان را می‌دهد که نقاط، خطوط، دوایر، سطوح و سطوح مخروطی شکل و سطوح هندسی را تعریف کند.
APT

بازگشت به صفحه قبل