مخفف کلمه NAC


( Negative Acknowledgment ) NAC در ارتباطات ، یک کد کنترلی ASCII 21 است که توسط کامپیوتر دریافت کننده فرستاده می شود تا اعلام کند که داده به صورت درست نرسیده است و باید دوباره فرستاده شود.
NAC

بازگشت به صفحه قبل