مخفف کلمه WDS


( Wireless Distribution System ) سیستم توزیع های بی سیم (پایگاه داده مشترک)
WDS

بازگشت به صفحه قبل