مخفف کلمه AVI


( Audio Video Interleave ) نوعی فرمت برای فایل های تصویری
AVI

بازگشت به صفحه قبل