مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MDI

Multiple Document Interface

برنامه های MDI به برنامه هایی گفته می شود که در آنها یک پنجره اصلی که به آن والد (Parent) گفته می شود و چندین پنجره به عنوان فرزند (Child) در آنها وجود دارد، به عنوان مثال می توان به برنامه هایی مانند Power Point یا Word و... اشاره کرد.
MDI
ارسال نظر

ارسال نظر