مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LF

Line Feed

تغذیه کاغذ
LF
ارسال نظر

ارسال نظر