مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WP

Word Processing

علامت اختصاری WP که مستلزم به‌کارگیری تجهیزات و سیستم‌های کامپیوتری برای آسان نمودن کار با کلمات و متن می‌باشد.
WP
ارسال نظر

ارسال نظر