مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DPI

Deep packet inspection

بازرسی ژرف بسته‌ها (DPI) یک نوع از فیلتر بسته‌ها در شبکه‌های کامپیوتری است که بخش هدر و یا دیتای بسته‌ها را در شبکه برای وجود اطلاعات نامناسب بر اساس معیارهای از پیش تعریف شده بررسی می‌کند. چنانچه بسته مجاز شناخته شد از فیلتر عبور می‌کند و در غیر اینصورت بسته به مسیر دیگری ارسال می‌شود و یا برای جمع آوری اطلاعات آماری و بررسی ذخیره می‌شود. بسته‌های آی‌پی از یک بخش دیتا به همراه چندین هدر تشکیل شده‌اند. تجهیزات شبکه عموما به اولین هدر نیاز دارند.
DPI
ارسال نظر

ارسال نظر