مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SETL

SEt Theory Language

زبان سطح بالا که برای آسان کردن برنامه‌‌نویسی الگوریتم طراحی شده است و مستلزم مجموعه‌ها و ساختارهای مرتبط می‌باشد.
SETL
ارسال نظر

ارسال نظر