مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RJE

Remote Job Entry

RJE به برنامه‌هائی اشاره می‌کند که برای ارائه کارهای پردازشی از طریق ترمینال‌ها به‌کار می‌روند.
RJE
ارسال نظر

ارسال نظر