مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HDBMS

Hierarchical DataBase Management System

مجموعه‌ای از برنامه‌های مرتبط برای بار کردن ، دستیابی ، و کنترل پایگاه داده.
در یک HDBMS ، اطلاعات به‌صورت یک درخت معکوس شده بوده و یک سری گره‌ها توسط شاخه‌ها به‌هم متصل شده‌اند.
HDBMS
ارسال نظر

ارسال نظر