مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KWIC

Key Word In Contect

علامت اختصاری KWIC روش شاخص‌بندی اطلاعات توسط کلمات یا عبارات از قبل تعیین شده است.
در این روش، مضمونی را که در آن، کلمات به‌کار برده شده‌اند، مورد نظر قرار داده می‌شود.
KWIC
ارسال نظر

ارسال نظر