مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ISR

Information Storage and Retrieval

ذخیره و بازیابی اطلاعات
ISR
ارسال نظر

ارسال نظر