مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IRM

Information Resources Manager

مدیر منابع اطلاعاتی ، فردی که مسئول اداره کامپیوتر اصلی شرکت بوده و نظارتی هم بر کارمندان استفاده‌کنده از آن دارد.
IRM
ارسال نظر

ارسال نظر