مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ML

Machine Learning

یادگیری ماشین
ML
ارسال نظر

ارسال نظر