مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PGM

Pragmatic General Multicast

PGM پروتکل قابل اطمینان حمل و نقل چندپخشی است.
PGM
ارسال نظر

ارسال نظر