مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NFV

Network function virtualization

مجازی سازی عملکرد شبکه
NFV
ارسال نظر

ارسال نظر