مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PSNR

Peak Signal to Noise Ratio

نسبت اوج سیگنال به نویز در تصاویر
PSNR
ارسال نظر

ارسال نظر