مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WOFF

Web Open Font Format

این فرمت از فونت مخصوص استفاده در وب می باشد و برای استفاده در صفحات HTML تولید شده است.
WOFF
ارسال نظر

ارسال نظر