مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EOT

Embedded Open Type

این فرمت از فونت به صورت Outline تولید شده و در استاندارد های معتبر این نوع از فرمت ها Outline هستند. این نوع فونت در وبسایت ها به کار می رود.
EOT
ارسال نظر

ارسال نظر