مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PrtScn

Print Screen

کلید پرینت‌اسکرین یا چاپ صفحه عنوان کلیدی روی صفحه‌کلید‌ها است که معمولاً برای رونوشت‌برداری از صفحهٔ نمایش رایانه به درون کلیپ‌بورد استفاده می‌شود و برای گرفتن نمای پنجرهٔ فعال می‌توان از ترکیب آلت و کلید پرینت‌اسکرین استفاده کرد. در ویندوزهای ۷ و ۸ ترکیب کلید ویندوز و این کلید موجب ذخیره‌شدن تصویر موس در پوشهٔ تعیین‌شده می‌شود.
PrtScn
ارسال نظر

ارسال نظر