مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UCSC

University of California, Santa Cruz

مرورگر ژنومی ارائه شده توسط دانشگاه سانتا کروز کالیفرنیا
UCSC
ارسال نظر

ارسال نظر