مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SYS

System

سیستم، نظام، دستگاه، منظومه، روش، اسلوب،
SYS
ارسال نظر

ارسال نظر