مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GIF

Graphics Interchange Format

گیف (GIF) پسوند سه حرفی و مشخص کنندهٔ بافت پرونده‌های گرافیکی ثابت یا متحرک است. این نام کوتاه شده Graphics Interchange Format (قالب مبادلهٔ گرافیک) است. این قالب گرافیکی توسط شرکت کامپیوسرو معرفی شد و امروزه به طور گسترده برای تصاویر منتشر شده در وب به کار می‌رود.
GIF
ارسال نظر

ارسال نظر