مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CTS

Clear To Send

فرستنده یا مجوز ارسال در شبکه های کامپیوتری
CTS
ارسال نظر

ارسال نظر