مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EC2

Elastic Compute Cloud

ابر محاسباتی الاستیک آمازون
EC2
ارسال نظر

ارسال نظر