مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AMT

Address Mapping Table

جدوی که مسیریاب ها یا سرویس دهنده های DNS برای بدست آوردن IP متناظر با نام یک منبع کامپیوتری، مثلاً نام یک کامپیوتر میزبان در اینترنت، به کار می برند.
AMT
ارسال نظر

ارسال نظر