مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FT

Fault Tolerance

توانايي کامپيوتر و در بعضي موارد سيستم عامل، در پاسخگويي به وقايع (يا نواقص) مخرب مانند قطع جريان برق يا خرابي سخت افزار، به نحوي که اطلاعاتي از بين نرفته و امور در حال جريان، آسيب نبينند. اين روند با استفاده از منبع تغذيه باتري دار، سخت افزارھاي اضافي، پيش بينيھايي در سيستم عامل و يا ھر ترکيبي از اينھا صورت ميگيرد. در شبکه اي که در برابر نقايص تحمل دارد، سيستم قادر است بدون از بين رفتن داده ھا به عمليات خود ادامه دھد و يا خاموش شده و پس از رفع ايراد، به حالت پردازشي قبلي خود بازگردد.

- تحمل نقص
- قدرت تحمل نقص
- تولرانس عيب
FT
ارسال نظر

ارسال نظر