مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RIP

Routing Information Protocol

يكي از پروتكل های مسيريابی در اينترنت مي باشد.
RIP
ارسال نظر

ارسال نظر