مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DIF

Data Interchange Format

استانداردی در میان سازندگان نرم افزار که اجازه می دهد تا داده از یک برنامه ، برای برنامه های دیگر قابل دسترس باشد.
DIF
ارسال نظر

ارسال نظر