مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DBMS

Data Base Management System

مجموعه‌ای از سخت‌افزار و نرم‌افزار که دسترسی به پایگاه داده را سازمان داده و آماده می‌سازند. برنامه کامپیوتری برای شما شیوه‌های لازم بi منظور ایجاد یک فایل پایگاه دادهٔ کامپیوتری شده ، افزودن داده به فایل ، تغییر داده در فایل ، سازمان‌دادن دادهٔ درون فایل ، جستجوی دادهٔ درون فایل و غیره را فراهم می‌کند. بi عبارت دیگر این برنامه ، داده را اداره می‌کند.
DBMS
ارسال نظر

ارسال نظر