مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CTRL

Control

کلید Ctrl در رایانه به معنای کنترل می باشد.
این کلید را کلید ترکیبی می گویند یعنی باید آن را همراه با کلیدهای دیگر بکار بریم تا برای ما کاری را انجام دهد. در نرم افزارهای مختلف تعریف کرده اند که نقش این کلید با سایر کلیدها چه باشد. به عنوان مثال ممکن است در یک نرم افزار ترکیب این کلید با کلید S باعث ذخیره کردن (Save) شود یا ترکیب این کلید با O باعث بازشدن (Open) پنجره شود.
CTRL
ارسال نظر

ارسال نظر