مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف APC

Association for Progressive Communications

انجمن ارتباطات پیشرو - (APC)، یک سازمان در سراسر جهان از شبکه های کامپیوتری شبکه ارتباطات جهانی اختصاص داده شده به جریان آزاد و متعادل اطلاعات همفکر.

APC دفاع و ترویج غیر تجاری، تولیدی فضای اینترنتی برای سازمان های غیردولتی (سازمان های غیر دولتی) و همکاری با سازمان های همفکر برای اطمینان از اینکه اطلاعات و ارتباطات نیازهای جامعه ی مدنی در ارتباطات راه دور، کمک کننده و سیاست های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
APC
ارسال نظر

ارسال نظر