مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ITSP

Internet Telephony Service Provider

سرویس دهندگان تلفن های اینترنتی
ITSP
ارسال نظر

ارسال نظر