مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BOT

Begining Of Tape

BOT علامت اختصاری Begining Of Tape می‌باشد و آن علامتی است که شروع مکان ضبط اطلاعات را روی نوار مغناطیسی نشان می‌دهد.
BOT
ارسال نظر

ارسال نظر