مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VAN

Value Added Network

شبكه هاي ارزش افزوده
VAN
ارسال نظر

ارسال نظر