مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AFCET

Association Francaise Pour LA CyberNetQue Economiqe Et Technique

یک سازمان حرفه‌ای که هدف آن گرد‌هم آوردن دانشمندان فرانسوی متشکل از: استفاده کنندگان کامپیوتر ، سازندگان کامپیوتر و مهندسینی است که در زمینه تکنولوژی کامپیوتر و ریاضیات کاربردی علاقمند هستند.
AFCET
ارسال نظر

ارسال نظر