مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VSLM

variable lenght subnet mask

در این روش IP دادن
هدر رفت بسیار زیاد است و بازه های هاست به طور جداگانه محاسبه و جلو میروند .
آدرس شبکه بعدی از سر آدرس شبکه قبلی شروع میشود .
VSLM
ارسال نظر

ارسال نظر