مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SFD

start frame dilimiter

هدر فریم در لایه دیتا لینک یا پیوند داده در بخش اول در استاندارد اول 8 بیت پری امبل یا همگام سازی بود
در استاندار سازی IEEE 802.3 original این هدر 8 بیتی به یک پری امبل 7 بیتی و یک هدر 1 بیتی به نام sfd تغییر پیدا کرد .
SFD
ارسال نظر

ارسال نظر