مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DOD

departement of depend

دپارتمانی که استاندارهای tcp/ip را در زمان شاخت اولین شبکه های خصوصی بوجود آورد
DOD
ارسال نظر

ارسال نظر