مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FDL

File Definition Language

زبان تعریف فایل
FDL
ارسال نظر

ارسال نظر